Informačná povinnosť prevádzkovateľa
Naša spoločnosť (IRE Hron Property Holding, s.r.o.., IČO: 36 801 852 so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 113611/B ďalej v texte aj ako ,,prevádzkovateľ“) je majiteľom nákupného centra ,,NC HRON“ (ďalej len ako ,,HRON“). Pri jeho prevádzkovaní nevyhnutne prichádzame do kontaktu s osobnými údajmi. Nakoľko sa snažíme o zabezpečenie čo možno najlepších služieb pre našich návštevníkov, spracúvanie osobných údajov sa stáva pre nás nevyhnutným. Týmto Vás chceme ubezpečiť, že je pre nás veľmi dôležité, aby boli Vaše osobné údaje chránené a aby boli spracúvané tak, aby sa predišlo hrozbe či porušeniu Vašich práv. Pri spracúvaní osobných údajov preto rešpektujeme medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov v súlade s (i) NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako ,,Nariadenie“) a (ii) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako ,,Zákon“).

1. Základné informácie

1.1 Naša spoločnosť prichádza nevyhnutne do kontaktu s osobnými údajmi fyzických osôb, a to najmä s osobnými údajmi návštevníkov nákupného centra HRON. Pre účely zabezpečenia riadneho fungovania a bezpečnosti HRON sa však nemôžeme vyhnúť ani spracúvaniu osobných údajov iných fyzických osôb (napríklad osôb zachytených kamerovým záznamom v bezprostrednom okolí HRON).

1.2 Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame na viaceré účely. Dbáme na to, aby boli spracúvané v súlade s aktuálnou legislatívou a zásadami spracúvania osobných údajov z nej vyplývajúcimi. Spracúvame len tie osobné údaje, ktorých spracovanie je na stanovený účel nevyhnutné. Všetky osobné údaje uchovávame bezpečne a výlučne po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania.

1.2
1.3 Zabezpečujeme, aby mali k osobným údajom prístup výlučne osoby poverené našou spoločnosťou na spracúvanie osobných údajov, resp. sprostredkovatelia, ktorí osobné údaje spracúvajú na základe udelených pokynov vychádzajúcich z platnej legislatívy. Všetky tieto osoby boli z našej strany upozornené na vážnosť otázky ochrany spracúvaných osobných údajov.

1.4 Ako prevádzkovateľ sme aprijali primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom zabezpečenia maximálnej miery ochrany osobných údajov s cieľom čo najviac znížiť riziko ich úniku či zneužitia. V prípade, že by došlo k porušeniu ochrany osobných údajov spôsobom, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, túto skutočnosť Vám ako dotknutej osobe bezodkladne oznámime.

1.5 V zmysle platnej právnej úpravy vystupujeme voči Vám pri spracúvaní osobných údajov ako tzv. prevádzkovateľ. Z tohto postavenia nám voči Vám ako dotknutej osobe vyplýva povinnosť informovať Vás o podstatných skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov. Za účelom splnenia tejto povinnosti si Vám týmto dovoľujeme poskytnúť základné informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a oboznámiť Vás s Vašimi právami, ktoré Vám pri takomto spracúvaní patria.

1.6 Osobné údaje, ktoré spracúvame, získavame v niektorých prípadoch priamo od Vás ako dotknutej osoby. Na stanovené účely však v určitých prípadoch spracúvame aj osobné údaje, ktoré sme získali monitorovaním činností osôb v priestoroch HRON alebo jeho bezprostrednom okolí.

Aj tieto osoby tak pre dané prípady vystupujú voči našej spoločnosti ako dotknuté osoby, nakoľko spracúvame osobné údaje, ktoré sa ich týkajú.

1.7 Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti za účelom akýchkoľvek otázok či pripomienok ohľadom ochrany či spracúvania Vašich osobných údajov sú nasledovné:

IRE Hron Property Holding, s.r.o.., IČO: 36 801 852 so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 113611/B e-mailový kontakt: robert.bernath@colliers.com
telefónne číslo: +421 918 989 041

1.8 Naša spoločnosť si na plnenie úloh súvisiacich so spracúvaním osobných údajov určila zodpovednú osobu. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú nasledovné:
e-mailový kontakt: robert.bernath@colliers.com
telefónne číslo: +421 918 989 041

2. Účely spracúvania osobných údajov a ďalšie informácie s tým spojené

2.1 V súvislosti s prevádzkovaním nákupného centra HRON a realizáciou aktivít spojených s jeho prevádzkovaním budeme ako prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje na viaceré účely, a to najmä:

(i) na účely monitorovania priestorov nákupného centra HRON, ktoré sú prístupné verejnosti a na ktorých sú vyhotovované kamerové záznamy, a to s cieľom zabezpečenia bezpečnosti návštevníkov HRON, ochrany majetku našej spoločnosti a majetku návštevníkov HRON a tiež s cieľom predchádzania trestnej činnosti v priestoroch HRON a odhaľovania kriminality.

V týchto prípadoch nie je poskytnutie osobných údajov zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Neposkytnutie nevyhnutne potrebných osobných údajov by však mohlo viesť k odopretiu vstupu do priestorov nákupného centra HRON.

Kategórie dotknutých osôb

Na uvedený účel spracúvame osobné údaje fyzických osôb, ktoré vstúpili do priestorov nákupného centra HRON.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Na uvedený účel spracúvame obrazový záznam fyzickej osoby, nachádzajúcej sa v priestoroch nákupného centra HRON a údaje o pohybe (t.j. zaznamenané údaje o vstupe, pohybe v priestore HRON a o opustení jeho priestorov).

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vo vyššie uvedených prípadoch sú Vaše osobné údaje spracúvané na účel našich oprávnených záujmov (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona).

Naša spoločnosť má v tomto prípade oprávnený záujem na ochrane nášho majetku, majetku návštevníkov HRON ako aj na maximalizovaní ich bezpečnosti. Taktiež máme oprávnený záujem na vykonávaní opatrení, ktoré môžu prispieť k predchádzaniu trestnej činnosti v priestoroch HRON a/alebo takúto trestnú činnosť pomáhať objasňovať.

Dbáme na to, aby boli pri monitorovaní našich priestorov dodržiavané primerané personálne, organizačné a technické opatrenia s cieľom maximalizovať bezpečnosť a integritu spracúvaných údajov.

Ako návštevníci nákupného centra HRON máte právo byť vopred informovaní o monitorovaní priestorov HRON. Tieto sú preto označené piktogramom zobrazujúcim kameru, s odkazom na tento dokument.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje na uvedené účely budú uchovávané po dobu tridsiatich (30) dní od ich získania.

(ii) na účely monitorovania bezprostredného okolia nákupného centra HRON, ktoré je prístupné verejnosti, na ktorom sú vyhotovované kamerové záznamy, a to s cieľom zabezpečenia ochrany majetku našej spoločnosti a majetku návštevníkov HRON a tiež s cieľom predchádzania trestnej činnosti a jej odhaľovania.

Za bezprostredné okolie nákupného centra HRON, ktoré je monitorované, považujeme verejnosti prístupné priestory ako vstupy do nákupného centra, priľahlé parkovisko, príjazdová cesta do nákupného centra, pozemky nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti nákupného centra, ale aj priestory neprístupné verejnosti (skladové a administratívne priestory nákupného centra HRON).

V týchto prípadoch nie je poskytnutie osobných údajov zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti.

Kategórie dotknutých osôb

Na uvedený účel spracúvame osobné údaje fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom okolí nákupného centra HRON a/alebo osôb v priestoroch nákupného centra HRON bežne neprístupných verejnosti.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Na uvedený účel spracúvame obrazový záznam fyzickej osoby, nachádzajúcej sa v bezprostrednom okolí nákupného centra HRON a/alebo osôb v priestoroch nákupného centra HRON bežne neprístupných verejnosti.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vo vyššie uvedených prípadoch sú Vaše osobné údaje spracúvané na účel našich oprávnených záujmov (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona).

Naša spoločnosť má v tomto prípade oprávnený záujem na ochrane nášho majetku, majetku návštevníkov HRON ako aj na predchádzaní trestnej činnosti a/alebo pomáhaní jej objasňovania.

Dbáme na to, aby boli pri monitorovaní našich priestorov dodržiavané primerané personálne, organizačné a technické opatrenia s cieľom maximalizovať bezpečnosť a integritu spracúvaných údajov.

Ako návštevníci nákupného centra HRON máte právo byť vopred informovaní o monitorovaní bezprostredného okolia HRON a priestorov bežne neprístupných verejnosti. Monitorované priestory sú preto označené piktogramom zobrazujúcim kameru, s odkazom na tento dokument.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje na uvedené účely budú uchovávané po dobu pätnástich (15) dní od ich získania.

(iii) na účely spracúvania osobných údajov fyzických osôb, ktoré sa zapoja do súťaže vyhlásenej našou spoločnosťou.

V tomto prípade spracúvame len osobné údaje, na spracovanie ktorých nám udelíte Váš súhlas a ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie riadneho vyhlásenia a priebehu súťaže, jej vyhodnotenia a odovzdania výhry výhercom súťaže.

V týchto prípadoch nie je poskytnutie osobných údajov zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, osobné údaje spracúvame výlučne v prípade udelenia súhlasu na ich spracúvanie. V prípade, že by ste nám nevyhnutne potrebné osobné údaje neposkytli, znemožnili by ste nám vykonať potrebné úkony pre Vaše riadne zapojenie do súťaže, identifikovanie Vašej osoby ako prípadného výhercu súťaže, resp. Vás kontaktovať za účelom odovzdania výhry.

Kategórie dotknutých osôb

Na uvedený účel spracúvame osobné údaje tých fyzických osôb, ktoré sa zapojili do vyhlásenej súťaže. V prípade vyhlásenia súťaže osobitne zverejníme dostupným spôsobom dokument na vyjadrenie Vášho súhlasu so zapojením sa do vyhlásenej súťaže a spracúvaním Vašich osobných údajov na uvedené účely.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Na uvedený účel spracúvame len údaje, ktoré sú nevyhnutné na uvedený účel, t.j. identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa pobytu, vlastnoručný podpis, fotografia výhercu), kontaktné údaje (korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa).

Osobné údaje súťažiacich zásadne nezverejňujeme, avšak v prípade Vašej výhry v súťaži budú zverejnené Vaše osobné údaje nevyhnutné na Vašu identifikáciu ako výhercu vyhlásenej súťaže. Z odovzdávania výhry výhercovi vyhotovujeme fotodokumentáciu (obsahujúcu aj fotografiu výhercu súťaže), ktorá je následne zverejnená na našej webovej stránke a/alebo na FB stránke nákupného centra HRON. Výherca súťaže môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s takýmto zverejnením svojej fotografie. V tom prípade jeho fotografiu nezverejníme.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vo vyššie uvedených prípadoch sú Vaše osobné údaje spracúvané výlučne na základe Vášho súhlasu na takto definovaný účel (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona). Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame len v tom rozsahu, na aký nám ako dotknutá osoba udelíte súhlas. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie
Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní náhodne pomocou automatizovaného systému, ktorý zabezpečí, že výhercovia súťaže budú určení transparentne a bez možnosti akejkoľvek ľubovôle a diskriminácie.
Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje budú uchovávané výlučne po dobu trvania súťaže (následne budú vymazané) alebo do odvolania súhlasu.

(iv) na účely vybavovania a odpovedania na Vaše podnety zaslané na e-mailovú adresu našej spoločnosti, zverejnenú na našej webovej stránke (http://www.nchron.sk).

V rámci uvedenej webovej stránky Vám ponúkame možnosť obrátiť sa na nás s Vašimi podnetmi, otázkami či postrehmi, nakoľko veríme, že môžu prispieť k skvalitneniu našich služieb v HRON a jeho fungovaniu. V rámci vybavovania Vašich podnetov a prípravy odpovedí na ne však nevyhnutne dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov.

V týchto prípadoch nie je poskytnutie osobných údajov zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu. Ich neposkytnutie pre Vás nebude spojené so žiadnymi negatívnymi dôsledkami. Avšak v prípade, že by ste nám nevyhnutne potrebné osobné údaje neposkytli, znemožnili by ste nám riadne posúdiť, vybaviť a odpovedať na Váš podnet a zabezpečiť tak očakávanú spätnú väzbu.

Kategórie dotknutých osôb

Na uvedený účel spracúvame osobné údaje fyzických osôb, ktoré sa na nás obrátia s podnetom na kontaktnú adresu zverejnenú na našej webovej stránke.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Na uvedený účel spracúvame najmä identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu), kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa), ďalšie osobné údaje uvedené v podnete.

Vždy spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú na vymedzený účel nevyhnutné.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané na účel našich oprávnených záujmov (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona). Naša spoločnosť má v tomto prípade oprávnený záujem na riadnom vybavení Vášho podnetu a na zabezpečení očakávanej spätnej väzby voči Vašej osobe.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním podnetov osôb uchovávame po dobu piatich (5) rokov od ich získania.

(v) na účely priameho marketingu, s cieľom informovať návštevníkov nákupného centra HRON o pripravovaných podujatiach, akciách alebo súťažiach, najčastejšie formou zaslania informačného newslettera.

V týchto prípadoch nie je poskytnutie osobných údajov zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a neposkytnutie osobných údajov sa nebude pre dotknutú osobu spájať so žiadnymi negatívnymi dôsledkami.

Kategórie dotknutých osôb

Na uvedený účel spracúvame osobné údaje fyzických osôb – návštevníkov, ktorí v minulosti prejavili záujem o obdržanie informácií o podujatiach, akciách či súťažiach v nákupnom centre HRON, resp. fyzických osôb, ktoré nám na zasielanie takýchto informácií udelili svoj súhlas.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Na uvedený účel spracúvame najmä identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu), kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa).

Ubezpečujeme Vás, že vždy spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú na vymedzený účel nevyhnutné.

Právny základ spracúvania osobných údajov

V prípade, že sme s Vami ako návštevníkom HRON komunikovali už v minulosti a zasielali sme Vám informácie o pripravovaných podujatiach, akciách, súťažiach v HRON, osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané na účel našich oprávnených záujmov (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona). Naša spoločnosť má v tomto prípade oprávnený záujem na aktívnej propagácii podujatí, akcií a súťaží pripravovaných v nákupnom centre.

Zároveň máte ako dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak takéto spracúvanie namietnete, Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

V prípade, že ste v minulosti neprejavili záujem o obdržanie informácií o podujatiach, akciách či súťažiach v našom nákupnom centre HRON, budeme dbať na to, aby ste nepovažovali zasielanie takýchto informácií za rušivé a nevyžiadané. V tomto prípade tak budú Vaše osobné údaje spracúvané výlučne na základe Vášho súhlasu na takto definovaný účel (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona). Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame len v tom rozsahu, na aký nám ako dotknutá osoba udelíte súhlas. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje spracúvané z dôvodu našich oprávnených záujmov uchovávame výlučne po dobu trvania oprávneného záujmu našej spoločnosti a v každom prípade do namietnutia spracúvania osobných údajov. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu tieto uchovávame po dobu v súhlase výslovne uvedenú alebo do odvolania súhlasu.

2.2 V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov a súvisiaceho právneho základu ich spracúvania uchovávame osobné údaje na rôzne dlhé časové obdobia.

Vo všeobecnosti platí, že naša spoločnosť spracúva osobné údaje po dobu, pokiaľ pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe sa osobné údaje bezodkladne zlikvidujú.

Konkrétne doby uchovávania jednotlivých osobných údajov sú uvedené vyššie v tomto dokumente. Po ich uplynutí je naša spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

2.3 V prípade záujmu o podrobné informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnych základoch ich spracúvania a dobe ich uchovávania máte možnosť nahliadnutia do tzv. Záznamov o spracovateľských činnostiach našej spoločnosti, ktoré sú k dispozícii v priestoroch nákupného centra HRON.

2
2.3
2.4 Poskytnuté osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretej krajiny a nebudú prenesené ani medzinárodnej organizácii.

2.5 Pri spracúvaní osobných údajov nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie, s výnimkou prípadov uvedených v tomto dokumente (žrebovanie výhercov súťaže).

2.6 Vaše osobné údaje spracúvame výhradne na stanovený účel alebo na účel zlučiteľný so Zákonom alebo Nariadením, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na každý z uvedených účelov.

3. Práva dotknutej osoby

3.1 Ako dotknutej osobe Vám aktuálna a platná právna úprava garantuje v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní so svojimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete:

osobne v nákupnom centre HRON,
(i) telefonicky na telefónnom čísle: +421 918 989 041,
(ii) elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese robert.bernath@colliers.com alebo
(iii) písomne na adrese: IRE Hron Property Holding, s.r.o., Tomášikova 19, 821 02 Bratislava.


3.2 V zmysle Nariadenia a Zákona máte nasledovné práva:

(i) právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať potvrdenie od našej spoločnosti o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a v prípade, že tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona.

Takýmito dodatočnými informáciami sú informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby a existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Vyžiadané údaje Vám poskytneme bezplatne. Za opakované poskytnutie vyžiadaných osobných údajov si môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom spojeným s vybavením Vašej žiadosti.

(ii) právo na opravu osobných údajov

Ak dôjde k zmene Vašich osobných údajov, je potrebné, aby nám bola ich zmena čo najskôr oznámená. V prípade, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú nesprávne alebo sú už neaktuálne, máte právo požadovať od nás ich opravu. Tiež máte právo na ich doplnenie, ak sú so zreteľom na účel ich spracúvania neúplné, pričom o ich doplnenie môžete žiadať formou doplnkového vyhlásenia.

(iii) právo na výmaz osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u nás bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, a to v prípade splnenia niektorej z konkrétnych, nižšie uvedených podmienok zakotvených v platnej právnej úprave, teda ak:
– Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
– svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvoláte a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
– namietate spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie vykonávanej na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účel oprávnených záujmov našej spoločnosti vrátane profilovania a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo vtedy ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
– osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
– je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
– sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

V prípade, že boli Vaše osobné údaje zverejnené, zabezpečíme ich vymazanie s ohľadom na dostupné technologické možnosti.

Zároveň však upozorňujeme, že aj napriek uplatneniu Vášho práva na výmaz osobných údajov tieto nevymažeme, ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov ak:
– napadnete správnosť Vašich osobných údajov,
– spracúvanie je protizákonné, namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– naša spoločnosť ako prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku,
– namietate spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie, vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na účel našich oprávnených záujmov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej spoločnosti ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi.

Upozorňujeme Vás však, že Vaše údaje budeme naďalej spracúvať, ak existujú dôvody na uplatňovanie právnych nárokov.

(v) právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tiež máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (za predpokladu, že Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo za účelom plnenia s Vami uzatvorenej zmluvy a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami).
Ak to bude technicky možné, Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti prenesieme druhému prevádzkovateľovi.
Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
(vi) právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte ako dotknutá osoba právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme. Pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a zabezpečíme ich vymazanie.

Zároveň máte ako dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak takéto spracúvanie namietnete, Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Tiež máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Toto neplatí v prípade, ak sa uplatňujú zákonné výnimky, t. j. ak je takéto rozhodnutie (i) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Vami a našou spoločnosťou, (ii) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak je (iii) založené na Vašom výslovnom súhlase.

(vii) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s Nariadením alebo Zákonom, máte právo obrátiť sa so svojim návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov/podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.
Môžete tak urobiť na nižšie uvedené kontaktné údaje:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 /2/ 3231 3220
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Web: www.dataprotection.gov.sk

(viii) právo odvolať svoj súhlas

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Tým nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase dotknutej osoby pred jeho odvolaním.

3.3 Vyhlasujeme, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime zásadami spracúvania osobných údajov v čl. 5 Nariadenia a v ust. § 6 až § 12 Zákona, najmä, že:

a) osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,
b) osobné údaje sú získavané v súlade so Zákonom a Nariadením na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely,
c) osobné údaje sa získavajú len primerane, relevantne a výlučne v rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú,
d) prijali sme opatrenia, aby sme zabezpečili, že nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú,
e) osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú,
f) osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a za tým účelom sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia,
g) sme si vedomí svojej zodpovednosti za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a sme spôsobilí tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

3
3.3
3.4 Našou snahou bolo formulovať vyššie uvedené informácie čo možno najzrozumiteľnejšie, aby ste mali konkrétnu a zreteľnú predstavu o tom, ako s osobnými údajmi narábame a aké práva môžete využiť na ich ochranu. V prípade, že Vám v súvislosti s ochranou osobných údajov pri ich spracúvaní našou spoločnosťou vyvstanú akékoľvek otázky, radi Vám na ne odpovieme. Za týmto účelom veľmi radi prijmeme Vaše podnety.

V tejto súvislosti sa tak môžete na nás obrátiť využitím e-mailovej adresy: robert.bernath@colliers.com resp. aj písomne na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti.

3.5 Zároveň si vyhradzujeme právo tieto pravidlá zmeniť (a to najmä v prípade potreby uvedenia nového/nových účelov spracúvania Vašich osobných údajov a tiež v prípade zmien platnej právnej úpravy v oblasti spracúvania osobných údajov). V takom prípade Vás na zmenu pravidiel upozorníme, a to v dostatočnom predstihu.