1. Dotknutá osoba zadaním e-mailového kontaktu a následným odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytuje spoločnosti Colliers International REMS, s.r.o., so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 47 560 525, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:95090/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), dobrovoľný súhlas bez výhrad so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v informačnom systéme „IS NEWSLETTER“ v rozsahu osobných údajov: meno, priezvisko, adresa dotknutej osoby (ak budú poskytnuté), e-mailový kontakt dotknutej osoby.
 2. Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ využíva na internetové marketingové účely, najmä na zasielanie reklamných oznámení – napr. newsletter, informácie o podujatiach, zľavách, akciách a iných novinkách zasielaných v rámci vybraných nákupno-zábavných segmentov vychádzajúcich z ponuky produktov a služieb nákupného centra HRON a jeho nájomcov  (ďalej aj ako „Súhlas“).
 3. Poskytnutý Súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi na dobu neurčitú. Dotknutá osoba je oprávnená Súhlas za podmienok ustanovených Zákonom kedykoľvek odvolať.
 4. Dotknutá osoba má právo odvolať Súhlas písomným oznámením doručeným Prevádzkovateľovi.
 5. V zmysle ustanovenia § 28 Zákona Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo na základe písomnej žiadosti u Prevádzkovateľa:
 • vyžadovať informácie o stave spracúvania jej osobných údajov v IS NEWSLETTER,
 • vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli jej osobné údaje získané na spracúvanie,
 • na odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • na opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • na likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu Zákona.
 • namietať skutočnosti podľa ustanovenia § 28 ods. 3 Zákona.
 1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude spracúvať jej osobné údaje v rozsahu tohto Súhlasu prostredníctvom sprostredkovateľov a to spoločnosti IRE HRON Property Holding, s.r.o., so sídlom Tomášikova 19, 821 02  Bratislava, IČO:368 018 52.
 2. Dotknutá osoba vyhlasuje a odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára potvrdzuje, že Prevádzkovateľovi poskytla pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Dotknutá osoba tiež vyhlasuje a odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára potvrdzuje, že údaje poskytla dobrovoľne, je si vedomá dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a bola poučená o existencii jej práv ako dotknutej osoby a bola informovaná v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. Zákona.